Головна » Файли » Мої файли

Ліцензування .Статут
[ Викачати з сервера (379.3 Kb) ] 21.02.2018, 21:54

I. Загальні положення

1.1.  Червонодібровський навчально – виховний комплекс (далі НВК) знаходиться у комунальній власності Глибоцької селищної ради.

1.2. Червонодібровський навчально-виховний комплекс є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку загальному та спеціальному фондах, гербову  печатку, штамп, ідентифікаційний номер, а також директор має право першого підпису банківських фінансових операцій.

1.3. Місцезнаходження  Чернівецька область, Глибоцький район, с. Червона Діброва.

1.4. Засновником Червонодібровського навчально-виховного комплексу є: Глибоцька селищна рада .

1.5. Червонодібровський навчально – виховний комплекс Глибоцької селищної ради Глибоцького району Чернівецької області є  правонаступником  Червонодібровської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Глибоцької селищної ради Глибоцького району Чернівецької області.

1.6. Основним видом діяльності НВК  є дошкільна та загальна середня освіта.

1.7. Головною метою НВК є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти.

1.8. Основними завданнями навчально-виховного комплексу є:

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

виховання громадянина України;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського та інших народів і націй;

формування і розвиток соціально зрілої, творчої  особистостіз усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості  , підготовленості до професійного самовизначення;

виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності , відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

виховання свідомого ставлення до свого здоров’я  та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя , збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину,суспільства.

створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, учня, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного і психічного здоров’я;

формування основних норм загальнолюдської моралі;

створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку, учнями безперервної дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів дошкільної та загальної середньої освіти, розвитку їх творчих здібностей і нахилів.

1.9. НВК  в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “ Про дошкільну освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.10. НВК несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

1.11. Мовою навчання і виховання дітей у НВК є українська.

1.12.  Навчальний заклад має право:

проходити в встановленому порядку державну атестацію;

визначати форми , методи і засоби організації навчально – виховного процесу за погодженням із засновником;

визначати варіативну частину робочого навчального плану, в установленому порядку, розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

спільно з вищими навчальними закладами, науково – дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не супуручить законодавству України;

використовувати різні форми і методи матеріального і морального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

отримувати кошти та матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

розвивати власну соціальну базу, мережу спрпортивно – оздоровчих, лікувально – профілактичних і культурних підрозділів.

1.13. Медичне обслуговування учнів  та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються сільським медпрацівником.

 1.14. Взаємовідносини НВК  з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.15. Навчально-виховний комплекс складається з двох підрозділів: однієї дошкільної групи та школи І-ІІ ступенів.

 

II. Комплектування дошкільного підрозділу НВК

2.1. Дошкільний  підрозділ НВК розташовно за адресою:с. Червона Діброва, Глибоцького району Чернівецької області

2.2. Група  комплектується  за різновіковими ознаками ( віком від 3-х до

6 –ти років) по узгодженню з Глибоцькою селищною радою.

2.3. Для зарахування дитини у дошкільний підрозділ НВК  батьки, або особи, які їх замінюють зобов’язані пред'явити: медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком лікаря , що дитина може відвідувати ДНЗ, медичну довідку про епідеміологічне оточення, свідоцтво про народження дитини.

 2.4. За дитиною зберігається місце у дошкільному підрозділі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.8. Відрахування дітей із дошкільного підрозділу НВК  може здійснюватись за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі; у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

2.9. Адміністрація НВК  повинна надіслати письмове повідомлення батькам дитини, або особам, які їх замінюють про відрахування дитини не пізніше як за місяць до відрахування.

III. Режим роботи дошкільного підрозділу НВК

3.1. Дошкільний підрозділ НВК  працює за п’ятиденним робочим тижнем та тривалістюдня погодженого з Глибоцькою селищною радою ( від 12 до 10,5 годин).  Вихідні дні: субота, неділя.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного підрозділу складається заступником директора з навчально – виховної роботи та затверджується директором НВК.

IV. Організація навчально-виховного процесу у дошкільному підрозділі

4.1. Навчальний рік у дошкільному підрозділі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

  • 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Дошкільний підрозділ здійснює свою діяльність відповідно до річного плану НВК, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. Навчально-виховний процес здійснюється за державними та авторськими програмами, які мають відповідне узгодження та затвердження органами управління освітою.

V. Організація харчування дітей у дошкільному підрозділі

5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування визначається Глибоцькою селищною радою .

5.2. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та заступника директора НВК з навчально – виховної роботи.

 

VI. Організація навчально-виховного процессу у 1-9 класах  НВК

6.1. НВК  здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

6.2. За погодженням Глибоцької селищної ради  можуть створюватися класи з поглибленним вивченням предметів, спеціальні класи для навчання дітей з особливими потребами.

6.3. Індивідуальне навчання у закладі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання у системі загальної середньої освіти, затверджених МОНМС.

6.4. Класи в НВК  формуються за погодженням з Глибоцькою селищною радою згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу. В разі, коли кількість дітей менша за визначену нормативами їх наповнюваності, - організовуються заняття за індивідуальною формою навчання.

6.5. Зарахування учнів до всіх класів НВК здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

6.6. Керівник закладу зобов'язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

6.7. Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора НВК.

Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу).

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

6.8. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладів відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

6.9. Переведення учнів до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОНМС.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

 

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

6.10. Червонодібровський НВК планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується педагогічною радою закладу.

6.11. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється відповідно до робочого навчального плану, складеного на основі типових навчальних планів, затверджених МОНМС.

У робочому навчальному плані закладу конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.

Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

6.12. Робочий навчальний план закладу затверджуються Глибоцькою селищною радою.

6.13. НВК забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

6.14. Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОНМС, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

6.15. Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", « Про дошкільну освіту » з урахуванням особливостей організації навчально-виховного процесу.

6.16. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання.

6.17. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв заклад за рішенням Глибоцької селищної ради створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

6.18. Навчальний рік в Червонодібровському НВК починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

6.19. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри та режим роботи встановлюються закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з  Глибоцькою селищною  радою.  Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

6.20. Тривалість уроків у закладі становить: у 1-х класах - 35 хвилин, у 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-9-х - 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням Глибоцької селищної ради  та державної санітарно-епідеміологічної служби.

6.21. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання.

6.22. Заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

6.23. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) - 20 хвилин.

6.24. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником закладу.

6.25. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

6.26. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

6.27. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

6.28. У школі першого ступеню навчання для учнів 1 – 4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Групи продовженого дня створюються за наказом Глибоцької селищної ради по узгодженню із міською санітарно-епідеміологічною службою.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора НВК на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Режим роботи груп продовженого дня визначається наказом Глибоцької селищної ради .

(Повний текст документу можна переглянути , скачавши )

Категорія: Мої файли | Додав: nvk_ua
Переглядів: 165 | Завантажень: 5 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]